GLOW 2.0

Valai­se­mat­toman taivaan mahdol­li­suudet pohjoisen matkailun edistä­mi­sessä

Karelia-amk:n koordi­noiman NPA GLOW2.0 Green energy techno­logies for tourism growth  ‑hankkeen tarkoi­tuksena on kannustaa ja auttaa yrityksiä ja julkisia organi­saa­tioita lisäämään vuoden pimeimmän ajan matkai­lul­lista vetovoimaa. Tavoit­teena on vahvistaa alueen matkailun ympäri­vuo­ti­suutta ja tehdä elinkei­nosta paremmin kannat­tavaa myös pienille yrityk­sille. 

Tähän mennessä valai­se­maton, pimeä taivas on jäänyt syste­maat­ti­sesti hyödyn­tä­mättä matkai­lussa. Kuitenkin alueilla, joilla on vähän, jos ollenkaan ns. valosaas­tetta, on paljon poten­ti­aalia lisätä matkai­lu­pal­ve­luiden elämyk­sel­li­syyttä. Näin matkai­lu­tuot­teelle kertyy lisäarvoa, josta tietyt asiakas­seg­mentit ovat valmiita maksamaan. 

Hankkeen aikana yrityk­sille tarjotaan koulu­tusta ja tieto­pa­ketteja valai­se­mat­toman taivaan matkai­lul­liseen hyödyn­tä­miseen liittyen: 

·     Astro­tu­rismi, revon­tulet ja tähtien katselu (Linnunrata, tähti­kuviot ja niihin liittyvät tarinat) 

·     matkai­luak­ti­vi­teetit, joissa pimeyttä hyödyn­netään 

·     tietous valosaas­teesta ja siitä, miten ympäristöä voi varjella liial­li­selta valolta (esim. miten suunnata valaistus)  

Hanketta rahoittaa Interreg Northern Periphery and Arctic ‑rahoi­tus­oh­jelma.

GLOW2.0 meillä ja maail­malla

Facebook
Suomi: facebook.com/Glow2Suomi
Norja: https://www.facebook.com/Glow20-Norge-107112689012277
Irlanti: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093501256277
Islanti: https://www.facebook.com/ssnordurlandvestra

LinkedIn
Irlanti: https://www.linkedin.com/company/glow2‑0/