Etusivu » Hankkeen toiminta

Hankkeen toiminta

Hankkeen kolme pääteemaa ovat: 

1.  Yritysten valmiuksien vahvis­ta­minen pimeään taivaaseen liittyvien matkai­lu­pal­ve­luiden tarjoa­mi­sessa, markki­noin­nissa ja myynni­ne­dis­tä­mi­sessä; yritysten tutus­tut­ta­minen helppo­käyt­töiseen immer­sii­viseen tekno­lo­giaan (AR, VR) ja sen hyödyn­tä­miseen matkailun liike­toi­min­nassa. 

2.  Virtu­aa­lisen plane­taarion, 360-valoku­vauksen ja tähtien tekno­lo­gisten katse­luso­vel­lusten kehit­tä­minen, jotta katse­lu­ko­ke­muksia voidaan jakaa ja mukauttaa hankkeessa mukana olevien alueiden tarpeisiin. Virtu­aa­lisen plane­taarion toteut­ta­mi­sesta vastaa hankkeen norja­lainen kumppani (The Arctic University, Narvik Campus) 

3.  Dark Skies ‑matkai­lu­kon­septin vahvis­ta­minen ja edistä­minen koko NPA-alueella siten, että huomioidaan myös luonnon­varat. 

Tulok­sissa huomioidaan nykyiset matkai­lustra­tegiat ja luonnon- ja kulttuu­ri­pe­rintöä koskevat muut matkai­lu­pal­velut. Niiden avulla yritykset voivat kehittää omia, talou­del­li­sesti kannat­tavia vihreitä liike­toi­min­ta­mal­lejaan, jotka säästävät luonnon­varoja. 

Tavoit­teena on, että jokainen hankkeessa mukana oleva alue parantaa matkai­lu­tar­jon­taansa ja viestii siitä tehok­kaasti. 

 Kokonais­bud­jetti: € 1,798,328.64
ERDF-rahoi­tuksen osuus: € 1,366,645.00

KUMPPANIT: 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, koordi­naattori 

Pohjois-Lapin alueyh­teistyön kuntayhtymä (PLAKY) (Sodankylä, Inari, Utsjoki)  

Federation of Regional Autho­rities NW Iceland (Islanti) 

The Gaeltacht Authority (Irlanti)   

Innovation and Management Centre WestBIC (Irlanti)  

UiT The Arctic University of Norway (Norja)  

  

LIITÄNNÄISKUMPPANIT 

Ulster University (Pohjois-Irlanti)  

Snæfellsnes Regional Park (Islanti)  

Elinkeino‑, liikenne- ja ympäris­tö­keskus / ELY-keskus  

National Parks and Wildlife Services (Irlanti)  

Värriön tutki­mus­asema, Helsingin yliopisto 

Hólar University (Islanti)  

Sodan­kylän geofy­siikan obser­va­toria, Oulun yliopisto