• Pimeän pilkah­duksia: Pimeyden suojelu ja luonnol­linen yö matkailun valttina (podcast)

  Pimeän pilkah­duksia ‑podcastin ensim­mäi­sessä jaksossa tutkija ja yrittäjä Olli Reijonen kertoo siitä, miten hänen matkansa pimeyden suojelun puoles­ta­pu­hujana alkoi, ja miten pimeyttä voisi matkai­lussa hyödyntää. Olli Reijosen yritys Syrjä­vaara Good Night Kaavilla tarjoaa mahdol­li­suuden vierailla pimey­den­suo­je­lua­lu­eella, tutustua tähtiin ja taivaan ilmiöihin ja opetella pimeä­va­lo­ku­vausta. Kuuntele jakso Spoti­fyssa: https://podcasters.spotify.com/pod/show/karelia-ammattikorkeakoul/episodes/Pimen-pilkahduksia—Olli-Reijonen—jakso-1-e2iaedv

  » Lue lisää

 • Luonnol­lisen pimeyden merkitys ihmiselle

  Tähti­taivas ja Linnunrata ovat olleet ihmis­kunnan histo­riassa merkit­täviä inspi­raation ja tiedon lähteitä. Ne ovat vaikut­taneet kulttuu­reihin, uskon­toihin, tieteeseen ja taiteeseen. Taivaan­kap­pa­leiden avulla on suunnis­tettu sekä opittu määrit­tämään aikaa ja vuode­naikoja. Valtava määrä myyttejä, legendoja ja uskon­nol­lisia tarinoita eri kulttuu­reissa on saanut innoi­tuk­sensa tähti­tai­vaalta ja Linnun­ra­dasta. Taivaan­kap­paleet ovat myös erotta­maton osa kansan­pe­rin­teitä ja tarinoita, jotka ovat…

  » Lue lisää

 • Hyönteiset ja valosaaste

  Hyönteiset ovat lajimää­rältään maailman suurin eliöryhmä. Siksi niiden vaikutus ekosys­tee­meissä on merkittävä. Ympäristön muutosten vaiku­tukset hyönteisiin voivat vaikuttaa dramaat­ti­sesti ekosys­teemien raken­teeseen ja toimintaan, myös ihmisille tärkeisiin ekosys­tee­mi­pal­ve­luihin kuten kasvien pölytykseen. Ruoka­vi­raston mukaan maailman kukki­vista kasveista lähes 90 % ja viljel­tä­vistä kasveis­tamme noin 75 % on täysin tai osittain riippu­vaisia pölytyk­sestä. Esimer­kiksi metsä­mar­jamme mustikka, puolukka ja…

  » Lue lisää

 • Syrjä­vaara Good Night

  GLOW 2.0 osallistui Kaavin Pimeän taivaan hyödyn­tä­minen osana vastuul­lisen matkailun kehit­tä­mistä ‑hankkeen tutus­tu­mis­matkaan Kaavin Syrjä­vaara Good Night ‑kohteeseen. Avaruuden, revon­tulien ja taivaan­kap­pa­leiden valoku­vaa­miseen pereh­tynyt yrittäjä Olli Reijonen on perus­tanut vanhalle sukuti­lalleen Suomen ensim­mäisen pimeän­suo­je­lua­lueen. Syrjä­vaaran tila on 1660-luvulla perus­tetun kanta­tilan osa, jota on asutettu katkea­matta 1700-luvulta lähtien. Olli Reijonen lunasti tilan perikun­nalta itselleen vuonna 2014,…

  » Lue lisää