Etusivu » Tapah­tumat

Tapah­tumat

Tältä sivulta löydät GLOW2.0‑hankkeen järjes­tämät tapah­tumat ja tilai­suudet.

Tulevat tapah­tumat:

Save the date: tiistai 27.8.

GLOW2.0 ja Pohjoinen Lakeland ‑hanke järjes­tävät matkai­lualan toimi­joille suunnatun kehit­tämis- ja sparrai­lu­päivän Kolilla. Ohjelma ja aikataulut vahvis­tetaan myöhemmin, mutta varaa jo nyt kalen­te­riisi koko päivä.


Menneet tapah­tumat:

Näin hyödynnät pimeyttä matkai­lu­pal­ve­luissasi -
koulu­tus­ko­ko­naisuus matkai­lualan yrittä­jille kevät 2024

GLOW2.0:n maksut­to­missa koulu­tuk­sissa pääset jalos­tamaan liike­toi­min­taasi yksilöl­li­sesti kansain­vä­li­sellä tasolla.

Koulu­tuk­sissa tutustut konkreet­tisen tekemisen kautta pimeän taivaan matkailun mahdol­li­suuksiin ja kehität juuri sinun liike­toi­min­taasi. Opit hyödyn­tämään palve­luissasi asiakas­läh­töi­syyttä, tarinan­ker­rontaa ja immer­sii­vistä tekno­logiaa. Ryhmä­kou­lu­tukset tarjoavat mahdol­li­suuden vaihtaa ideoita ja kokemuksia sekä verkos­toitua. Oppeja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä pääset jakamaan myös hankkeen partne­ri­maiden yrittäjien kanssa.

Koulu­tukset järjes­tetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tikka­rinne-kampuk­sella (Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu). Hybri­dio­sal­lis­tu­minen on myös mahdol­lista!

Koulutus 1, perjantai 16.2. klo 13–15
Karelia-amk, Tikka­rinne 9, Canvas Studio
Valai­se­mat­toman taivaan matkai­lu­kon­septit ja kohde­ryhmät, brains­torming ja ideointi.

Koulutus 2, torstai 4.4. klo 13–15
Asiakas­läh­töisyys, palve­lu­tuotteen toimiva rakenne ja onnis­tunut tuotteis­ta­minen.

Koulutus 3, torstai 16.5. klo 13–15
Tarinoiden hyödyn­tä­minen palve­luissa ja niiden markki­noin­nissa. Palve­lu­kon­septien esittely ja vertai­sar­viointi.


DARK SKY ‑eloku­va­ta­pahtuma, keski­viikko 24.1. klo 15–17
Eloku­va­teat­te­ri­keskus Tapio, sali 3 (Kauppakatu 27, Joensuu)
DARK SKY ‑eloku­va­ta­pah­tu­massa paneu­dutaan valai­se­mat­tomaan taivaaseen, pimeyteen ja valosaas­teeseen tutkija ja yrittäjä Olli Reijosen (Syrjä­vaara Goodnight Oy) johdolla sekä kansain­vä­listen dokument­tie­lo­kuvien kautta. Tilaisuus on maksuton, mutta rajal­lisen tuoli­määrän vuoksi kannattaa ilmoit­tautua mukaan oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/EP/26F64BD61F494D80


Kontio­lahden matkai­lu­yrit­täjien tapaa­minen, torstai 23.11. klo 8–9.30
Vaara Sport, Kontio­lahti
GLOW 2.0 ‑hankkeen esittely: Digitaa­li­suuden hyödyn­tä­minen matkai­lu­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­sessä


MATKALLA PIMEÄÄN, tiistai 14.11. klo 15–17
Hyvärilä, Nurmes
Tilai­suu­dessa tutus­tutaan tekoälyn mahdol­li­suuksiin yritys­toi­minnan edistä­mi­sessä, sekä valai­se­mat­tomaan taivaaseen, pimeyteen ja immer­sii­visiin tekno­lo­gioihin erityi­sesti matkailun liike­toi­minnan edistä­mi­sessä.
Tilai­suuden järjes­tävät Karelia-amk ja PIKES, Yritysten muutos­ky­vyk­kyyden paran­ta­minen ja Glow2.0 ‑hankkeet.


TÄHTELÄ DARK EVENING, perjantai 27.10.2023 klo 17–19
Tule keskus­te­lemaan pimeän ajan matkai­lu­mah­dol­li­suuk­sista! GLOW2.0‑hanke ja Sodan­kylän geofy­siikan obser­va­torio (SGO) järjes­tävät teemaillan, jossa esitellään revon­tu­li­ka­me­roita, tähti­tai­vas­retkiä ja tulevai­suuden uusia mahdol­li­suuksia pimeän ajan hyödyn­tä­miseen matkai­lussa.