Etusivu » Luonnollisen pimeyden merkitys ihmiselle

Luonnol­lisen pimeyden merkitys ihmiselle

Tähti­taivas ja Linnunrata ovat olleet ihmis­kunnan histo­riassa merkit­täviä inspi­raation ja tiedon lähteitä. Ne ovat vaikut­taneet kulttuu­reihin, uskon­toihin, tieteeseen ja taiteeseen. Taivaan­kap­pa­leiden avulla on suunnis­tettu sekä opittu määrit­tämään aikaa ja vuode­naikoja. Valtava määrä myyttejä, legendoja ja uskon­nol­lisia tarinoita eri kulttuu­reissa on saanut innoi­tuk­sensa tähti­tai­vaalta ja Linnun­ra­dasta. Taivaan­kap­paleet ovat myös erotta­maton osa kansan­pe­rin­teitä ja tarinoita, jotka ovat välit­täneet viisautta, opetuksia ja tradi­tioita sukupol­velta toiselle. Valitet­ta­vasti yhtey­temme tähti­tai­vaaseen ja sen tarinoihin vähenee vuosi vuodelta kiihtyvää vauhtia häiriö­valon kasva­misen myötä. 

Tähti­taivaan katoa­minen meidän kaikkien nähtä­viltä on suuri menetys niin kulttuu­ri­sesti kuin yksilönkin kokemuksen kannalta, sekä erityisen harmil­lista tähti­tieteen tutki­muksen ja harras­tuksen osalta. Lisäksi valosaaste aiheuttaa monen­laisia ongelmia luonnon eläimille ja kasveille, mutta myös meidän ihmisten hyvin­voin­nille ja tervey­delle. 

Pimeys on katoava luonnonvara 

Vuonna 2016 todettiin noin kolman­neksen maapallon väestöstä elävän niin valosaas­tei­sella alueella, ettei Linnun­rataa pysty erottamaan taivaalta. Yhdys­val­loissa Linnunrata pysyy piilossa jopa kahdek­salta kymme­nestä asukkaasta. Euroo­passa ja Yhdys­val­loissa tähtien määrää on tutkittu vuosien 2011–2022 välisellä ajanjak­solla. Häiriö­valon määrän yötai­vaalla todettiin lisään­tyvän keski­määrin 9,6 prosenttia joka vuosi. Esimer­kiksi Euroo­passa vuosit­tainen kasvu oli 6,5 prosenttia ja Pohjois-Ameri­kassa jopa 10,4 prosenttia. Tutkijat havain­nol­lis­tavat valosaasteen lisään­ty­mistä niin, että jos tietystä kohteesta pystyisi havait­semaan tällä hetkellä 250 tähteä, 18 vuoden kuluttua samasta paikasta näkyisi toden­nä­köi­sesti enää alle 100 tähteä. (Lehtonen 2023.) 

Valo ulottuu kaikkialle 

Keino­valon keksi­minen on ollut merkittävä edisty­saskel kehityk­sel­lemme. Aikojen saatossa olemme kuitenkin tulleet hyvin kauas ajasta, jolloin keino­valoa käytettiin sääste­li­äästi ja vain tarpeeseen. Esimer­kiksi Suomen kaltai­sissa vauraissa maissa elämme jo suurimman osan valveil­lao­loa­jas­tamme sähkö­va­lojen vaiku­tus­pii­rissä. Keino­valot valai­sevat sisätiloja ja valon etsiytyy makuu­huo­nei­siinkin sähkö­lait­teiden näyttö­tau­luista, ikkunoista ja ovenra­oista. Kaikkiaan teolli­suus­maissa noin 80 prosenttia ihmisistä asuu kaupun­ki­mai­silla alueilla, joissa ulkoa­lueiden valosaas­tetta on lähes mahdo­tonta paeta. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Kaupunkien ja liiken­ne­jär­jes­telmien kehityttyä ja yötyön norma­li­soi­duttua keino­va­lais­tuksen aiheut­tamien ongelmien laajuus ja monita­hoisuus on alkanut avautua. 2000-luvulla valosaasteen vaiku­tuk­sista ovat huoles­tuneet tähti­tie­tei­li­jöiden lisäksi myös ympäristö- ja terveys­tut­kijat. Liial­lisen voimak­kaana, huoli­mat­to­masti kohden­nettuna, tarpeet­to­massa paikassa tai väärään aikaan käytettynä keino­va­losta voidaan hyvällä syyllä puhua valosaas­teena. Tutki­muk­sissa on saatu viitteitä ihmisten yöaikaisen keino­va­loal­tis­tuksen yhtey­destä erilaisiin terveys­ris­keihin ja sairauksiin, muun muassa liika­li­ha­vuuteen, tiettyihin syöpiin, masen­nukseen sekä immuu­ni­jär­jes­telmän, aineen­vaih­dunnan ja elimistön sisäisen kellon toiminnan häiriöihin. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Kuva: Cottonbro Studio, Pexels

Jatkuva valo häiritsee unta ja kohottaa syöpä­riskiä 

2000-luvun alussa ihmis­silmän verkko­kal­volta löydettiin tappi- ja sauva­so­lujen lisäksi kolmas valoherkkä solutyyppi, ipRGC-solu, jonka tehtävät liittyvät käpyrau­hasen erittämän melato­niinin, niin sanotun unihor­monin, säätelyyn (Riihimäki 2018). Näiden solujen havaittiin aistivan valoa myös silmä­luomien ollessa suljet­tuina. Altis­tuessaan aallon­pi­tuu­deltaan 460–470 nanometrin valolle solut lähet­tävät aivoille viestin melato­nii­nin­tuo­tannon hillit­se­mi­seksi. Tutki­mukset ovat osoit­taneet, että jo 1,5 luksin keino­va­lolle altis­tu­minen keskellä yötä riittää keskeyt­tämään melato­niinin tuotannon. Jo taval­linen makuu­huoneen iltava­laistus voi vähentää ja myöhäs­tyttää melato­niinin tuotantoa heikentäen unen määrää ja laatua. Siksi olisikin suosi­tel­tavaa nukkua mahdol­li­simman pimeässä. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Unen lisäksi melato­niini säätelee monia elimis­tömme hormo­neista, kuten esimer­kiksi estro­geenia, jonka liial­lisen erityksen on todettu lisäävän riskiä sairastua rinta­syöpään. Rinta­syö­pä­ta­pausten on maail­man­laa­jui­sesti havaittu lisään­tyvän samaa tahtia maiden teollis­tu­misen kanssa. Keinovalo näyttäisi olevan osasyyl­linen tähän kehitykseen. Useat tutki­mukset ovat osoit­taneet vuoro­työtä tekevien naisten rinta­syö­pä­riskin olevan suurempi kuin päivä­työ­läisten. Tämän on tulkittu johtuvan yöaikai­selle valais­tuk­selle altis­tu­mi­sesta yhdis­tettynä saman­ai­kaisiin vuoro­kausi­rytmin muutoksiin. (Lyytimäki & Rinne 2013.) Maailman terveys­jär­jestö WHO onkin luoki­tellut vuorotyön yhtä suureksi syöpä­ris­kiksi tupakoinnin kanssa (Eklöf, J. 2021). 

Viime vuosina myös ulkoti­lojen valosaas­teella on huomattu olevan vaiku­tusta syöpien lisään­ty­miseen. Saksa­lais­kar­toi­tuksen (Kloog ym. 2008) mukaan naisilla, joiden asuina­lu­eella yöaikainen ulkova­laistus riitti lehden lukemiseen, rinta­syövän toden­nä­köisyys kasvoi 73 prosenttia verrattuna vähiten valais­tuilla alueilla asuviin naisiin. Myös Israe­lissa tehdyssä tutki­muk­sessa (Kloog ym. 2011) saatiin viitteitä yölam­puille tai ulkova­lolle altis­tu­misen makuu­huo­neessa lisäävän naisten riskiä sairastua rinta­syöpään. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Myös miehillä eturau­has­syövän ja keino­va­lais­tuksen väliltä on löydetty mahdol­linen yhteys, joka saattaa johtua melato­niinin aineen­vaih­dunnan ja sisäisen kellon toiminnan häiriöistä. Kloog ym. (2009) tutki­muk­sessa koottiin tietoja miesten syöpä­ta­pauk­sista ja valosaasteen määrästä yhteensä 164 maassa. Eniten yöllistä ulkoti­lojen keino­va­lais­tusta käyttä­vissä maissa eturau­has­syövän riski todettiin jopa 110 prosenttia suurem­maksi vähiten valais­tuihin maihin verrattuna. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Valai­semme itsemme lihaviksi ja levot­to­miksi 

Valosaas­teella näyttäisi olevan osuutta myös yhteen vauraampien maiden yleisim­mistä terveys­ris­keistä, ylipainoon. Ylipainon kerty­miseen on harvoin yhtä yksin­ker­taista syytä, vaan sen taustalla vaikuttaa moni tekijä. Eklöfin (2021) mukaan osasyyl­linen tähän ovat alhaiset leptii­ni­tasot, mitkä ovat seurausta melato­nii­ni­tason vaihtelun häiriin­ty­mi­sestä. Yhdys­val­loissa tehdyssä tutki­muk­sessa (Klimen­tidis ym. 2011) havaittiin jatku­valle hämärälle yövalais­tuk­selle altis­tet­tujen uroshiirten lihovan selvästi enemmän kuin normaalia päivä­rytmiä noudat­tavat hiiret, vaikka niiden energian­saanti ja ‑kulutus pysyivät yhtä suurina. Valoal­tistus vaikutti niiden ruokailun ajoit­tu­miseen ja aineen­vaih­duntaan. Yhtä lailla ihmisen altis­tu­minen valolle vuoro­kausi­rytmin kannalta väärään aikaan voi aiheuttaa univa­jetta, muuttaa aineen­vaih­duntaa ja lisätä ruoka­halua (van Cauter ym. 2007). (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Valosaas­teella voi olla yksilöihin myös kauas­kan­toisia haitta­vai­ku­tuksia. Eläin­ko­keissa on havaittu vasta­syn­ty­neiden poikasten liial­lisen valoal­tis­tuksen lisäävän aikuisiän mielen­ter­veys­häi­riöiden riskiä. Esimer­kiksi erään apina­lajin, valko­tup­su­mar­mo­setin (Callithrix jacchus), altis­tu­minen kasvu­vai­heessa jatku­valle valais­tuk­selle teki niistä hyperak­tii­visia aikuisia. Synty­mästään saakka valolle altis­tetut hiiret taas eivät pystyneet aikui­si­nakaan ylläpi­tämään normaalia vuoro­kausi­rytmiä. Vastaa­vasti hamste­reilla havaittiin häiriöitä immuu­ni­jär­jes­telmän kehityk­sessä. Tutkijat epäilevät, että myös ihmisellä varhainen altis­tu­minen liial­li­selle keino­va­lolle voi vaikuttaa biolo­gisen kellon kehitykseen. Tämän takia onkin suosi­teltu, että sairaa­loissa vauvojen tehohoi­dossa valais­tus­rytmi noudat­telisi luontai­sen­kal­taista vaihtelua. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Lisääkö keinovalo todella turval­li­suutta? 

Kirkasta yövalais­tusta tehda­sa­lueilla, pihoilla ja parkki­pai­koilla perus­tellaan usein ihmisten tai omaisuuden turval­li­suu­della. Varkaiden hämäränäkö ei kuitenkaan ole sen parempi kuin lainkuu­liai­silla kansa­lai­silla, vaan rikol­liset voivat jopa hyötyä kirkkaasta valais­tuk­sesta. Esimer­kiksi Chica­gossa vuonna 1990 tehdyssä kokei­lussa (Morrow & Hutton 2000) valais­tusta lisättiin kaduilla, kujilla ja liiken­nea­se­milla rikol­li­suuden kitke­mi­seksi. Seuran­ta­tut­ki­muk­sessa rikosten määrän huomattiin kasvaneen lähes 50 prosen­tilla. Kirkas valaistus näyttäisi lisäävän myös varkaiden toimin­ta­mah­dol­li­suuksia, samalla kun häikäisy voi haitata roiston havait­se­mista. Lisäksi valaisun lisäämä turval­li­suu­den­tunne voi saada ihmiset ottamaan turhia riskejä. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Heikko valaistus voi lisätä turval­li­suus­riskejä silloin, kun ihmiset eivät näe kulku­reit­tiään riittävän hyvin. Valais­taviin paikkoihin tulisi siis valita sopivan tehoiset ja kohteensa tasai­sesti valai­sevat lamput. Yliva­laisua kannattaa kuitenkin välttää. Liian kirkas valaistus esimer­kiksi liiken­teessä vaikeuttaa heijas­tinten ja liiken­ne­va­lojen havait­se­mista. Väärin suunnatut tai liian kirkkaat valot häikäi­sevät ja heiken­tävät katvea­lueiden näkyvyyttä. Yksit­täiset kirkkaat valon­lähteet puistoissa saavat varjo­paikat näyttämään läpitun­ke­mat­toman pimeiltä. Turval­li­suuden kannalta suunni­teltu valojen toiminta voisi perustua liike­tun­nis­timeen tai infra­pu­na­tun­nis­timeen, jolloin valot kytkey­tyi­sivät päälle tai kirkas­tui­sivat silloin, kun alueella on kulki­joita. Toki vilkkaam­malla paikalla valojen jatkuva välkky­minen voi myös aiheuttaa häiriötä, joten valais­tus­rat­kaisut tulisikin aina harkita tarkkaan ja tapaus­koh­tai­sesti. (Lyytimäki & Rinne 2013.) 

Anna mulle tähti­taivas 

Vaikka valosaasteen vaiku­tusten tutkimus on vielä alkute­ki­jöissään, tiedämme jo sen aiheut­tavan moninaisia häiriöitä aina unen laadusta terveys­hait­toihin, soluta­solta kokonaisiin ekosys­tee­meihin saakka. Lisäksi hukka­valon mukana taivaan tuuliin karkaa jatku­vasti valtavat määrät energiaa. Jo tämän­het­kisten tutki­mus­tu­losten perus­teella olisi tärkeää pyrkiä vähen­tämään turhaa valon­käyttöä sekä omassa elinym­pä­ris­tös­sämme että yhteis­kun­nassa laajemmin. Yön pimeyttä suoje­le­malla voimme suojella myös omaa terveyt­tämme, luonnon monimuo­toi­suutta ja kulttuu­rista perin­töämme. 

Kuva: Emay, Pexels

Kirjoittaja: Päivi Pirinen, hanke­har­joit­telija (energia- ja ympäris­tö­tek­niikka), Karelia-amk

Lähteet:

Eklöf, J. 2021. Maailma ilman pimeää – Kuinka valosaaste uhkaa luonnon tasapainoa. Atena.

Lehtonen, A. 2023. Paljaalla silmällä havait­tavien tähtien määrä on romah­tanut. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9b5c43aa-1e5e-4d03-8491–553eaafa9090

Lyytimäki, J., Rinne, J. 2013. Valon varjo­puolet – Valosaaste ympäris­tö­on­gelmana. Gaudeamus. 

Riihimäki, A. 2018. Ihmis­kes­keinen valaistus. Yleisesti sekä koulu­ym­pä­ris­töissä. Opinnäy­tetyö, talotek­niikan koulutus, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146334/Riihimaki_Aleksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Riikonen, M. 2016. Valosaas­te­ti­lanne päivi­tettiin — kolmasosa ihmis­kun­nasta ei näe Linnun­rataa. https://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/valosaastetilanne-paivitettiin-kolmasosa-ihmiskunnasta-ei-nae-linnunrataa.html